: : , :

 

 

:

(1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5) [B 51, 52]

(1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5) [B 30, 31]

  

                                                                                                               [...]

                                                                                          . ,  

                                                                                          .

                                                                                          , , .

                                                                                                                                                                        (. )

  

    , " " [ " "]

(1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5) " " (1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5), , , , , : " " " ".

 

    125 ( 20- ), 3. Bb5 [B 30, 31, 51, 52].

 

 

(19651993),

3. Bb5

[B 30, 31, 51, 52]

 

    1

    B 31/02/08

    () ()

    (, 1965)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. Nc3 Nf6 6. Re1 0-0 7. d3 d6 8. Bc6 bc 9. e5 Nd5 10. ed ed 11. Ne4 f5 12. Neg5 Qf6 13. c4 Nc7 14. Rb1 h6 15. Bd2 Qd8

16. Nh3 g5 17. Nfg5 f4 18. Qh5 hg 19. Ng5 Rf5 20. h4 Qf6 21. Qh7 ...

 

    2

    B 30/02

    () ()

    (, 1965)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bc6 bc 5. b3 d5 6. e5 Bg4 7. 0-0 e6 8. Re1 Ne7 9. h3 Bf3 10. Qf3 Ng6 11. d3 Qc7 12. Qe3 Be7 13. Nd2 0-0 14. a4 a5 15. Ba3 Qa7

16. g3 Rab8 17. Kh2 Rfc8 18. h4 h6 19. f4 Nf8 20. Nf3 Re8 21. g4 Nd7 22. g5 h5 23. g6 fg 24. Rg1 Na6 25. Rg6 Bf8 26. Ng5 Be7 27. Ne6 Bf8 28. Rag1 Re6 29. Re6 Qf7

30. Reg6 Kh7 31. Qf3 Qg6 32. Rg6 Kg6 33. f5 1:0.

 

    3

    B 30/07

    () - ()

    (, 1965)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Qc7 4. Nc3 e6 5. 0-0 Bd7 6. d4 cd 7. Nd4 Nf6 8. Be3 Be7 9. a4 0-0 10. f4 Rfd8 11. Qf3 Rac8 12. h3 a6 13. Bf1 Na5 14. g4 Nc4 15. Bc4 Qc4

16. g5 Ne8 17. Nb3 Bc6 18. Bb6 Rd7 19. Qd3 Qd3 20. cd Bd8 21. Bd8 Rcd8 22. d4 Rc7 23. Rac1 Rdc8 24. a5 Bd7 25. Nd2 Kf8 1/2:1/2.

 

    4

    B 51/06

    () ()

    (, 1966)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. 0-0 Bd7 5. b3 a6 6. Be2 Nf6 7. d3 g6 8. Bb2 Bg7 9. Nbd2 0-0 10. Nc4 b5 11. Ne3 e5 12. Ne1 Nd4 13. c3 Ne2 14. Qe2 Bc6 15. c4 Ne8

16. f4 ef 17. Bg7 Ng7 18. Rf4 Ne6 19. Rf2 b4 20. N1c2 a5 ...

 

    5

    B 52/06

    () ()

    (, 1966)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. b3 Nf6 7. Re1 e5 8. d3 g6 9. h3 Bg7 10. Be3 0-0 11. Nc3 b6 12. Qd2 Nd4 13. Bd4 cd 14. Ne2 Re8 15. c4 Qe7

16. Ng3 Qf8 17. Nh2 h5 18. h4 Bh6 19. Qd1 Nd7 20. Ngf1 Qe7 ...

 

    6

    B 52/06

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 g6 6. Nc3 Bg7 7. b3 Nc6 8. Bb2 Nf6 9. d3 0-0 10. Ne2 b5 11. c4 bc 12. bc Rab8 13. Bc3 Nh5 14. Qd2 Qb7 15. Rac1 Rfc8 16. Rfd1 Bc3 17. Nc3 Qd7 18. Qh6? f6 19. Qd2 Qg4 20. h3 Qf4 ...

 

    7

    B 30/02/10

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bc6 bc 5. 0-0 d5 6. d3 e6 7. Nc3 Nf6 8. e5 Nd7 9. Re1 Be7 10. Ne2?

    [10. Na4]

    10... a5 11. Nf4 h5! 12. Nh3 Nf8 13. Nfg5? f6 14. ef? gf 15. Nf3 e5 16. Ne5 fe 17. Re5 Bg4! 18. f3 Bh3 19. gh Qd6 20. Qe2 Kd7 21. Bf4 Ng6 22. Bg3 Ne5 23. Be5 Rg8

24. Kh1 Qg6 0:1.

 

    8

    B 31/01

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Nc3 Bg7 5. 0-0 e5 6. d3 Nge7 7. Nd5 0-0 8. c4 Kh8 9. Ne7 Qe7 10. c3 d6 11. Bd5 Be6 12. Be6 Qe6 13. Ng5 Qd7 14. Qf3 Rad8

15. Qh3 Qh3 16. Nh3 d5 17. f3 f5 18. Bg5 Rd7 19. ef gf 20. Rad1 d4 ...

 

    9

    B 52/06

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. Re1 Nf6 7. c3 e6 8. d4 d5 9. e5 Ng8 10. Nbd2 cd 11. cd Nge7 12. Nf1 Nf5 13. g4 Ne7 14. Ng3 Ng6 15. a3 a5

16. Bd2 Be7 17. Nh5 0-0 18. g5 a4 19. Nf6 gf 20. gf Bf6 ...

 

    10

    B 31/01

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bc6 bc 5. 0-0 Bg7 6. c3 Ba6 7. d3 d6 8. Be3 Nf6 9. e5 Nd5 10. Qa4 Bb5 11. Qe4 f5 12. ef Nf6 13. Qe6 Qd7 14. Ng5 Qe6 15. Ne6 Kf7

16. Ng5 Kg8 17. c4 Ba6 18. Nc3 Ng4 19. Ne6 Rb8 20. Ng7 Kg7 ...

 

    11

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd g6 9. Nc3 Bg7 10. d5 Ne5 11. Ne5 de 12. Qe2 0-0 13. Rd1 Rfc8 14. Be3 Ne8 15. Rac1 Nd6

16. b3 b5? 17. f3 Rc7 18. Rc2 Rac8 19. Rdc1 h5 20. Nd1? Kh7 ...

 

    12

    B 31/01

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4?! cd [? ECO] 6. cd Qb6 7. Nc3 Nd4 8. a4 Nb5 9. ab Bc3 10. bc Qb5 11. Qd4 f6 12. c4 Qc6 13. 0-0 b6 14. Re1?! d6

15. Qd3 Be6 16. Nd4 Bc4 17. Qc3 Qc8 18. Be3 e5 19. Nf3 Ne7 20. Bb6 ab ...

 

    13

    B 52/05

    () ()

    (, 1967)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Nd7 5. 0-0 Ngf6 6. Re1 e6 7. d4 cd 8. Qd4 Qc7 9. c4 Be7 10. Nc3 a6 11. b3 0-0 12. Bb2 Rfd8 13. Rad1 Ne8 14. Qe3 Bf6 15. Re2 h6 16. Red2 Ne5 17. Ne5 de 18. Qe2 Rd2 19. Rd2 Rd8 20. Qd1 Rd2 ...

 

    14

    B 51/02/06

    () ()

    (, 1968)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. d4 a6 5. Bc4 e6 6. a4 Be7 7. Be3 Qc7 8. Nbd2 Ngf6 9. 0-0 0-0 10. Re1 cd 11. Bd4 e5 12. Bc3 Nc5 13. h3 b6 14. Qe2 Bd7 15. Bb4 Na4

16. Ne5 Be8 17. Nd3 a5 18. Ba3 b5 19. Bd5 Ra7 20. c3 Nb6 ...

 

    15

    B 30/03/14

    () ()

    (, 1968)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Qb6 4. a4 a6 5. Bc4 Nf6 6. e5 Ng4 7. Bf7 Kf7 8. Ng5 Kg8 9. Qg4 Ne5 10. Qg3 Nf7 11. Nf7 Kf7 12. Ra3 Qg6 13. Rf3 Kg8 14. Qf4 Qe8

15. Nc3 e6 16. b3 d5 17. 0-0 d4 18. Ne4 h6 19. d3 e5 20. Qg3 Kh7 ...

 

    16

    B 51/02

    () ()

    (, 1968)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. d4 cd 5. Qd4 a6 6. Ba4 b5 7. Bb3 Bb7 8. Nc3 Ngf6 9. 0-0? e5 10. Qe3 Be7 11. Nh4? g6! 12. Qh3 Ne4 13. Ng6 fg 14. Qe6 Nc5 15. Qf7 Kd7 16. f4 Nc3 17. bc Nb3 18. Qb3 Qb6 19. Kh1 Qc6 20. Rf2 Rhf8 21. Be3 ef 22. Bd4 Qc4 23. Qb1 Bh4 24. Qd1 Bf2 25. Qg4 Qe6 0:1.

 

    17

    B 31/01

    () ()

    (, 1968)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 cd [? ECO] 6. cd Qb6 7. Nc3 Nd4 8. a4 a6 9. Nd5 Nf3 10. Qf3 Qd6 11. Bc4 e6 12. Bf4 Be5 13. Rd1 ed 14. Rd5 Qb4

15. Bd2 Qb2 16. Re5 Qe5 17. Qf7 Kd8 18. Qf8 Kc7 19. Bf4 Qf4 20. Qf4 d6 21. Qf8 1:0.

 

    18

    B 52/08/40

    () ()

    (, 1968)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Ne5 9. Ne5 de 10. Re1 Nf6 11. Re5 0-0-0 12. c4 e6 13. Nc3 Bd6 [ECO: +/=] 14. Re1 ed

15. Nd5 Nd5 16. Qd5 Qc7 17. Qf5 Kb8 18. h3 g6 19. Qf3 h6 20. b3 f5 ...

 

    19

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1969)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd g6 9. d5 Ne5 10. Ne5 de 11. Nc3 Bg7 12. Qd3 0-0 13. Be3 Rfd8 14. Rfd1 Ne8 15. Rac1 Nd6

16. b3 b6 17. Rc2 Rac8 18. Rdc1 e6 19. f3 Kf8 20. Qa6 ed ...

 

    20

    B 30/07/38

    () ()

    (, 1969)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Qc7 4. 0-0 a6 5. Bc6 Qc6 6. Re1 d6 7. h3 Nf6 8. Qe2 e6 9. c3 Bd7 10. d4 cd 11. cd Rc8 12. Nc3 Be7 13. Bg5 h6 14. Bh4 b5 15. a3 Qb7 16. e5 de 17. de Nd5 18. Ne4 Bf8 19. Rad1 Bc6 20. Qd2 g5? 21. Bg3 Be7 22. Nd6 Bd6 23. ed Nf4 24. Bf4 gf 25. Qf4 Rg8 26. Ne5! Rg2 27. Kf1 1:0.

 

    21

    B 52/07/35

    () ()

    (, 1969)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Nb8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 Na6 11. c4 h6 12. Bf6 gf 13. Nc3 Rg8 14. Ne4?.

    [14. Nh4 Qg4 15. Qa4 Qd7 16. Nb5]

    14... 0-0-0 15. Qd3? f5! 16. Ng3 f4 17. Nf5 e6 18. de fe 19. Nfh4 Be7 20. Qe4 Bh4 ...

 

    22

    B 31/12

    () ()

    (, 1969)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd d5 8. e5 Ne4 9. 0-0 0-0 10. Nc3 Nc3 11. bc Na5 12. Nd2 Bf5 13. Ba3 Rc8 14. Rac1 a6 15. Ba4 Bd7

16. Bd7 Qd7 17. f4 Rfe8 18. Qd3 f5 19. ef ef 20. f5 g5 ...

 

    23

    B 31/01/04

    () ()

    (, 1969)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 cd 6. cd Qa5 7. Nc3 Nf6 8. e5 Ne4 9. Qd3 Nc3 10. bc 0-0 11. 0-0 a6 12. Bc4 d5 13. ed ed 14. Bf4 d5 15. Bb3 Bf5 16. Qd2 Rfe8 17. Rfe1 Bg4 18. Re8 Re8 19. Re1 Re1 20. Qe1 Be6 ...

 

    24

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1970)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. 0-0 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Nc3 Bg4 11. Bc6 Nc3 12. bc bc 13. Ba3 a5 14. Rab1 Qc7 15. h3 Bc8

16. Rfe1 Bh6 17. Bc5 Ba6 18. Qb2 Bd3 19. Bb7 Rfc8 20. e6 f6 ...

 

    25

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1970)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd 0-0 8. d5 Nb8 9. Nc3 d6 10. h3? a6 11. Ba4? Nd7 12. 0-0 b5 13. Bc2 Bb7 14. Be3 Re8 15. Rc1 Nb6

16. Nd2 Nfd7 17. a3 Ne5 18. Bb3 Nc4 19. Nc4 Nc4 20. Bc4 Rc4 ...

 

    26

    B 51/05/28

    () ()

    (, 1970)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. 0-0 e6 5. c3 Bd7 6. d4 Nf6 7. Re1 Be7 8. d5 ed 9. ed Ne5 10. Bd7 Nd7 11. Qe2 Nd5 12. Bg5 Kf8 13. Be7 Ne7 14. c4 g6 15. Qd2 Nf6

16. Nc3 Kg7 17. Rad1 Nf5 18. Nb5 Qb6 19. Nd6 Nd6 20. Qd6 Rhh8 ...

 

    27

    B 52/07/34

    () . ()

    (, 1970)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ng8 10. Nc3 e6 11. Ne2 Nge7 12. Ng3 Ng6 13. Nh5 Rg8 14. Bg5 Be7 15. Qd2 Nf8

16. Rac1?.

    [16. Rfc1, a3, b4.]

    16... Qd8 17. Be7 Qe7 18. Rc3 Nd7 19. Qc2 0-0-0 20. Nf4 Kb8 21. Ne2 h6 22. Rc1 f6 23. ef gf 24. Qd2 Qg7 1/2:1/2.

 

    28

    B 52/09

     () ()

    (, 1970)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Nd7 5. c3 Ngf6 6. Qe2 e5 7. d4 Be7 8. de de 9. Nh4 0-0 10. Nf5 Re8 11. 0-0 Nf8 12. Rfd1 Qc7 13. Na3 Ne6 14. Nb5 Qc6 15. f3 Bf8

16. Be3 a6 17. Nbd6 Red8 18. Nc4 Qc7 19. a4 b5 20. ab ab ...

 

    29

    B 52/09

    () ()

    (, 1971)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Nd7 5. c3 Ngf6 6. Qe2 e6 7. d4 Be7 8. e5 Nd5 9. c4 Nc7 10. ed Bd6 11. Bg5 Nf6 12. dc Bc5 13. 0-0 0-0 14. Rd1 Qe7 15. Nc3 Rfd8

16. Ne4 Nce8 17. Ne5 h6 18. Bh4 g5 19. Nc5 Qc5 20. Bg3 Ng7 ...

 

    30

    B 52/06

    () ()

    (, 1972)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 g6 7. d4 cd 8. cd Bg7 9. Nc3 Nf6? 10. d5 Na5? 11. e5 Ng4 12. ed ed 13. Re1 Kf8 14. h3 Nf6 15. Qd4 Ne8

16. Bh6! 1:0.

 

    31

    B 31/01

    () ()

    (, 1972)                                                                                

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qb6 6. a4 cd 7. cd Nd4 8. Nc3 Nc6 9. Nd5 Qd8 10. Bf4 d6 11. e5 a6 12. Be3 Kf8 13. Bb6 Qd7 14. Nc7 Rb8 15. e6 fe

16. Bc4 d5 17. Ng5 Qd6 18. 0-0? Ne5 19. Nce6! Be6 20. Bc7! Qd7 21. Ne6 Qe6 22. Bd5 Qc8 23. Rc1! Nc6 24. Bb8 Qb8 25. Qb3 Qc7 26. Qf3 Bf6 27. b4 Qb6 28. Bc6 bc

29. Qc6 Qb4 30. Rb1? Qa5 ...

 

    32

    B 31/15/93

    () ()

    (, 1972)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. Re1 Nf6 6. c3 0-0 7. d4 cd 8. cd d6 9. Nc3? Bg4 10. Be3 Rc8 11. h3 Bf3 12. Qf3 a6 13. Bf1 b5 14. a4 b4 15. Na2 a5 16. Nc1 e5 17. Nb3 d5 18. Bg5 de 19. Re4 Nd4?? 20. Nd4 ed 21. Rf4! 1:0.

 

    33

    B 30/08/43

    () ()

    (, 1972)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. Bc6 bc 5. 0-0 d5 6. Nc3 Nf6 7. d3 Be7 8. Re1 0-0 9. Qe2 Ne8 10. Na4 Ba6 11. c4 Nf6 12. b3 Re8 13. Ba3 Nd7 14. Rac1 Qa5 15. Qd2 Qd2 16. Nd2 Ne5 17. Nb2 dc 18. dc Rad8 19. Rcd1 Nd3 20. Nd3 Rd3 ...

 

    034

    B 31/01/04

    () ()

    ( , 19711972)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qa5 6. Bc6 bc 7. 0-0 cd 8. cd Nf6 9. Nc3 Rb8 10. a3 c5 11. dc Qc5 12. Be3 Qa5 13. b4 Qc7 14. Rc1 Qb7 15. e5 Ng4

16. Bf4 0-0 17. Nd5 Re8 18. Qd2 f6 19. ef Nf6 20. Bb8 Qb8 21. Nc7 Rf8 22. Rfe1 e6 23. Ne5 d5 24. Qd3 Ne4 25. Nd5 Qd6 26. Nf6 Bf6 27. Qe4 Qa6 28. Ng6 Rf7

29. Qa8 1:0.

 

    35

    B 52/05

    () ()

    ( , 19711972)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nf6 6. e5 de 7. Ne5 Qd4 8. Qe2 Nbd7 9. Nc4 e6 10. Nc3 a6 11. d3 Nd5 12. Ne4 Nb6 13. Bf4 Ne4 14. c3 Qd5 15. dc Qc6

16. Rad1 e5 17. Be5 Ne5 18. f4 Be7 19. fe 0-0 20. Rd5 Rac8 21. Qg4 Rcd8 22. Nf6 Kh8 23. Nd7 Qe6 24. Qe6 fe 25. Nf8 ef 26. Ne6 Rd7 27. cd Rd5 28. Rf7 Rd7 29. Rg7 c4 30. Kf1 b5 31. Ke2 a5 32. a3 Ra7 33. Kf3 Rd7 34. Ke4 h5 35. g3 a4 36. h3 1:0.

 

    36

    B 52/05

    () ()

    (, 1972)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 g6 6. c3 Nf6 7. Re1 e5 8. d4 Nc6 9. Na3 Bg7 10. Bg5 Rd8 11. Nc4 cd 12. cd 0-0 13. de de 14. Qd7 Rd7 15. Nce5 Ne5

16. Ne5 Rd4 17. Bf6 Bf6 18. Nf3 Rb4 19. e5 Bg7 20. b3 Re8 ...

 

    37

    B 51/02/06

    () ()

    (, 1972)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. d4 a6 5. Bc4 e6 6. a4 cd 7. Qd4 Qc7 8. Nc3 Nf6 9. Bb3 Be7 10. Bg5 Ne5 11. Ne5 de 12. Qc4 Qa5 13. 0-0 Bd7 14. Rfd1 Rc8 15. Qd3 Bc6 16. Bd2 Qc7 17. f3 0-0 18. Be3 Qa5 19. Qd2 Bc5 20. Bc5 Qc5 ...

 

    38

    B 51/05/27

    () ()

    (, 1972)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. c3 Bg4 5. d4 cd 6. cd a6 7. Bc4 e6 8. d5 Ne5 9. Be2 Nf6 10. Nc3 ed 11. Ne5 Be2 12. Qe2 de 13. ed Nd5 14. Qe5 Qe7 15. Qe7 Ne7

16. Bf4 0-0-0 17. 0-0 Nc6 18. Rfd1 Bc5 19. Ne4 Be7 20. Bd6 Rd7 1/2:1/2.

 

    39

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd d5 8. e5 Ne4 9. 0-0 0-0 10. Nc3 Bf5 11. Bc6 bc 12. Nd2 Nc3 13. bc Qa5 14. Bb2 Rfb8 15. Nb3 Qb5

16. Qb5 cb 17. Ba3 Bf8 18. Bb4 Bc2 19. Rfc1 Bb3 20. ab e6 ...

 

    40

    B 31/01

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qb6 6. a4 cd 7. cd Nd4 8. Nc3 Nb5 9. ab Bc3 10. bc Qb5 11. Qd4 Nf6 12. e5 Nh5 13. Bh6 Rg8 14. c4 Qc6 15. 0-0 b6.

    [15... g5!?]

    16. e6! f6 17. ed Qd7.

    [17... Bd7]

    18. Qe3 Bb7 19. Rad1 Qc6 20. Rfe1 e5 21. Qd4?.

    [21. Rd5! Qe6 22. Ne5! Bd5 23. cd! Qe5 24. Qc3]

    21... Ng7 ...

 

    41

    B 52/07/36

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Nd8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 Ng8 11. Nbd2 h6 12. Bf4 g5 13. Bd6! Qd6 14. Ne4 Qa6 15. Nc5 Qb5 16. d6 Nc6? 17. d7 Kd8 18. Qd5! Kc7 19. Ne6 Kb6 20. Qb5 Kb5 21. Nc7 Ka5 22. Na8 e6 23. a4 Nd8 24. b4 Ka6 25. b5 Ka5 26. Nd2 1:0.

 

    42

    B 52/07/36

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Nd8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 Na6 11. Bf6 gf 12. Nh4 Rg8 13. Qf3 0-0-0 14. h3 Nc7 15. b4 Rg5 16. c4 e6 17. bc dc 18. Qf6 h6 19. de fe 20. Qf3 Bg7 ...

 

    43

    B 52/06

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nf6 6. Qe2 Nc6 7. c3 e6 8. d4 cd 9. cd d5 10. e5 Ne4 11. Be3 Be7 12. Nbd2 Nd2 13. Nd2 0-0 14. f4 f5 15. ef Bf6 16. Nf3 a6 17. Rac1 Rac8 18. Rfe1 Rfe8 19. Qd2 Ne7 20. g4 g6 ...

 

    44

    B 31/01/04

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qa5 6. Bc6 bc 7. Be3 Nf6 8. Nbd2 cd 9. Bd4 0-0 10. 0-0 Rfd8 11. Qe2 b6 12. Rfe1 c5 13. Be5 Bh6 14. Nc4 Qa6 15. Bf6 ef

16. e5 Be6 17. b3 Bc4 18. bc Rde8 19. Rad1 fe 20. Rd7 e4 ...

 

    45

    B 52/06

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 g6 7. d4 Bg7 8. Re1 Nf6 9. d5 Ne5 10. Ne5 de 11. Bg5 0-0 12. Bf6 ef 13. a4 f5 14. f3 Rad8 15. Nd2 fe 16. fe f5 17. c4 f4 18. a5 g5 19. h3 Bf6 20. Qh5 Kh8 ...

 

    46

    B 31/01/02

    () ()

    (--, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd 0-0 8. Nc3 d6 9. 0-0 Bg4 10. Rd1 a6 11. Bc6 bc 12. h3 Bd7 13. e5 Ne8 14. Bg5 f6 15. Bh4 Nc7

16. Rac1? Bh6 17. Ra1 fe 18. de d5 19. Bg5 Bg7 20. Nd4 Ne6 21. Ne6 Be6 22. Be3 Qc7 23. f4 Rad8? 24. Qa6 d4 25. Nb5! Qb8 26. Nd4 Bd5 27. Nc6 1:0.

 

    47

    B 31/15/94

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. Re1 Nf6 6. c3 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne8 10. Nc3 Bg4 11. Bc6 bc 12. h3 Bd7 13. Na4 Nc7 14. Nc5 Ne6 15. Qc2 Qc7

16. Be3 Rfc8 17. Rac1 Ne5 18. Qc5 Bf8 19. Qc3 a5 20. Re2 a4 ...

 

    48

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd 0-0 8. Nc3 d6 9. 0-0 Bg4 10. Rd1 a6 11. Bc6 bc 12. h3 Bf3 13. Qf3 Qb6 14. b3 Ne8 15. Be3 Nc7

16. Na4 Qb7 17. Rac1 Rac8 18. Rc2 Nb5 19. e5 Na3 20. R2c1 Nb5 ...

 

    49

    B 30/06/33

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. Qe2 g6 5. 0-0 Bg7 6. c3 [!? ECO] 6... 0-0 7. d4 cd 8. cd d6 9. Nc3 Bg4 10. Rd1 Nd7 11. Bc6 bc 12. h3 Bf3 13. Qf3 e5 14. de Ne5

15. Qe2 Qe7 16. b3 Rfe8 17. Ba3 c5 18. Nd5 Qb7 19. Bb2 Rad8 20. Bc3 f6 ...

 

    50

    B 52/09

    () ()

    ( , 19711973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Nd7 5. 0-0 g6 6. c3 Bg7 7. d4 Qc7 8. Re1 e5 9. Na3 Rd8 10. d5 Ne7 11. Nb5 Qb8 12. a4 a6 13. Na3 0-0 14. h4 Nf6 15. a5 Qc8

16. Nc4 Nh5 17. Ng5 h6 18. Nh3 f5 19. Nb6 Qc7 20. ef Nf6 21. fg Ng6 22. h5 Nh8 23. Ra4 Nf7 24. Re3 Ng5 25. Ng5 hg 26. Rg3 Qf7 27. h6 Bh6 28. Bg5 Bg7

29. Rh4 Rde8 30. Bh6 1:0.

 

    51

    B 52/06/29

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 d5 7. ed Qd5 8. d4 e6 9. Be3 cd 10. cd Nf6 11. Nc3 Qd7 12. Ne5 Qc7 13. Qa4 Qa5 14. Qb3 Qb4 15. Nc6 bc

16. Qc2 Qb7 17. Rac1 Rc8 18. Bg5 Be7 19. Bf6 Bf6 20. Ne4 Be7 ...

 

    52

    B 52/07/36

    () ()

    (, 1973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Ne8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 Ng8 11. Nd2 h6 12. Bh4?.

    [12. Bf4!]

    12... g5 13. Bg3 f5 14. Ne5?!.

    [Nc4! Nf7 Bd6 Nd6 Ne5!]

    14... de 15. Qh5 Nf7 16. Be5 0-0-0 17. Qf7 Nf6 18. Bf6 ef 19. Qd7 Rd7 20. Re8 Rd8 ...

 

    53

    B 52/09/43

    () ()

    ( , 19711973)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. d4 cd 5. Qd4 Nf6 6. Bg5 e6 7. Nc3 Be7 8. e5 de 9. Ne5 0-0 10. Bd7 Nd7 11. Be7 Qe7 12. 0-0-0 Nf6 13. Qd6 Qd6 14. Rd6 b6 15. Rhd1 Bb7 16. f3 Rfc8 17. a4 Kf8 18. g4 g5 19. h4 h6 20. hg hg 21. f4 gf 22. g5 Ne8 23. Rd7 Rc5 24. Re1 Rc7 25. Rd4 f3 26. Nb5 Re7 27. Rh4 a6 28. Reh1 Be4 29. Re4 1:0.

 

    54

    B 31/12

    () ()

    ( , 19711974)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. c3 Nf6 6. Qe2 0-0 7. Rd1 d6 8. d4 cd 9. cd Bg4 10. Nc3 a6 11. Bc6 bc 12. h3 Bf3 13. Qf3 Qb6 14. b3 c5 15. e5 Nd7 16. Nd5 Qd8 17. Bg5 f6 18. ed ed 19. Be3 cd 20. Bd4 Rc8 21. Qe2 Re8 22. Qa6 Ne5 23. f4 Nc6 24. Rac1 Qd7 25. Nb6 Qe6 26. Nc8 Nd4 27. Kh1 Ne2 28. Rc2 Bh6 29. Qc4 d5 30. Rd5 Bf4 31. Re2 Qe2 32. Re5 1:0.

 

    55

    B 31/01

    () ()

    (, 1974)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qb6 6. a4 cd 7. cd Nd4 8. Nc3 Nf3 9. Qf3 e6 10. Be3 Qa5 11. 0-0 a6 12. Bd2.

    [12. Bc5?!]

    12... Ne7 13. e5 Qd8 14. Ne4 0-0 15. Bd3 Be5 16. Nf6 Bf6 17. Qf6 Nd5 18. Qf3 Qf6 19. Be4 Qf3 20. Bf3 Ne7 21. Bb4 Re8 22. Rac1 d5 23. Rc7 Nc6 24. Bc5 Rd8

25. b4 Rd7 0:1.

 

    56

    B 51/05/27

    () ()

    (, 1974)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. c3 Bd7 5. 0-0 Nf6 6. Re1 e6 7. d4 Be7 8. d5 ed 9. ed Ne5 10. Bd7 Nfd7 11. Bf4 Bf6 12. Ne5 de 13. Be5 Ne5 14. f4 0-0 15. fe Be7 16. c4 a6 17. Nc3 Rb8 18. a4 Qb6 19. Qc2 Rfd8 20. Re2 Qb4 ...

 

    57

    B 52/05

    () ()

    (, 1974)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 g6 6. c3 Bg7 7. d4 cd 8. cd e6 9. Nc3 Ne7 10. d5 e5 11. Be3 0-0 12. Rc1 h6 13. Nd2 Na6 14. Qa4 Qa4 15. Na4 f5 16. f3 b5 17. Nc3 Rfb8 18. a4 ba 19. Na4 Rb7 20. Rc3 Kf7 ...

 

    58

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1974)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd e6 9. d5 Nd8 10. Nc3 Be7 11. e5?! Nd5 12. Nd5 ed 13. Qd5 Nc6 14. Rd1 Rd8 15. Bf4 de

16. Qd7 Rd7 17. Ne5 Ne5 18. Be5 f6 19. Bd4 a6 20. Bb6 Rd6 21. Rac1 Kf7 22. Rd6 Bd6 23. Kf1 Re8 24. h3 Re6 1/2:1/2.

 

    59

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1974)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Ne1 h6 11. f3 Ng5 12. Nc3 Ne6 13. Be3 f5 14. ef ef 15. f4 0-0-0 16. f5 Ng5

17. Nb5 Re8 18. Bf4 Re4 19. Rc1 Kd8 20. Bc7 Ke8 21. Bg3 a6 22. Nc7 Kf7 23. Na6? ba 24. Qa4 Ne5 25. Qa5 Nc4 0:1.

 

    60

    B 51/05/27

    () ()

    (, 1974)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. c3 Nf6 5. e5 de 6. Ne5 Qd5 7. Nf3 Bf5 8. 0-0 Bd3 9. Bd3 Qd3 10. Qa4 0-0-0 11. b4 cb 12. cb Nd4 13. Nd4 Qd4 14. Nc3 e6 15. Rb1 Bd6

16. g3 ab 17. Qc2 Kb8 18. b5 a5 19. b6 Bc5? 20. Nb5 Qd5 21. d4 Bb6 22. Bf4 Ka8 23. Nc3 Qc6 24. Qb3 Bd4 25. Nb5 e5 26. Nd4 ed 27. Rfc1 Qa6 28. Rc7 Nd5 29. Rb7 Nf4 30. Rb6 Nh3 31. Kg2 Qc8 32. Qf3 Ka7 33. Rb7 1:0.

 

    61

    B 52/05

    () ()

    ( , 19731974)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nf6 6. e5 Ng4 7. ed e6 8. d4 Bd6 9. h3 Nf6 10. Bg5 cd 11. Qd4 Nc6 12. Qh4 (stop game, 1:0).

 

    62

    B 52/09/43

    () ()

    ( , 19741975)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Nd7 5. d4 cd 6. Qd4 Nf6 7. Nc3 e6 8. Bg5 Be7 9. 0-0-0 Qb6 10. Qb6 Nb6 11. Bf6 Bf6 12. Nb5 0-0 13. Nd6 Na4 14. e5 Be7

15. Rd4 Bd6 16. Rd6 1:0.

 

    63

    B 51/05/27

    () ()

    ( , 19741975)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. c3 e5 5. d4 Bd7 6. 0-0 Nf6 7. Re1 h6 8. dc dc 9. Bc6 Bc6 10. Qd8 Rd8 11. Ne5 Rd6 12. Nc6 bc 13. Na3 Be7 14. Nc4 Re6 15. f3 Nh7

16. Be3 0-0 17. Rad1 f5 18. Rd7 fe 19. Re7 Re7 20. Bc5 Re8 21. Be7 Be7 22. Re4 Rd7 23. Re8 Kf7 24. Rc8 Nf6 25. Ne5 Ke7 26. Nd7 1:0.

 

    64

    B 31/12

    () ()

    ( , 19741975)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. c3 Nf6 6. Qe2 0-0 7. d4 cd 8. cd a6 9. Bc6 dc 10. h3  Qc7 11. Nc3 Re8 12. Rd1 e5 13. Ne5 c5 14. Nf3 cd 15. Nd4 Bd7

16. Qf3 Bc6 17. Bf4 Qb6 18. Nc6 Qc6 19. Rac1 Qb6 20. e5 Nh5 21. Be3 Qb2 22. Rd7 f5 23. Rb7 Qa3 24. g4 f4 25. gh Rf8 26. Qd5 Kh8 27. Qd7 Rg8 28. h6 Qf8 29. hg Rg7

30. Qg7 Qg7 31. Rg7 Kg7 32. Bf4 Rc8 33. Nd5 1:0.

 

    65

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 a6 5. Bc6 bc 6. d4 cd 7. cd Bg7 8. Nc3 Nh6 9. h3 0-0 10. Bf4 f6 11. 0-0 d6 12. Qd2 g5 13. Be3 Qe8 14. Nh2 Qg6 15. f4 gf 16. Rf4 Nf7 17. Kh1 Bh6 18. Rf3 Rb8 19. Ne2 Kh8 20. Rg3 Be3 ...

 

    66

    B 30/02/10

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bc6 bc 5. 0-0 d6 6. c3 Nf6 7. Re1 e5 8. d4 Qc7 9. de de 10. h3 h6 11. Nbd2 Be6 12. Qa4 Nd7 13. Nc4 f6 14. Nh4 Kf7 15. Rd1 g6

16. Be3 Be7 17. Rd2 Rad8 18. Nf3 Nb6 19. Nb6 Rd2 20. Nd2 Qb6 ...

 

    67

    B 51/05

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. 0-0 Bg4 5. h3 Bh5 6. c3 a6 7. Bc6 bc 8. d4 cd 9. cd Qb6 10. d5 Bf3 11. Qf3 cd 12. Nc3 Nf6 13. Nd5 Nd5 14. ed g6 15. Re1 Bg7 16. Bg5 0-0 17. Be7 Rfe8 18. Bf6 Bf6 19. Qc6 Re1 20. Re1 Qa4 21. Rd1 Qc5 22. Qd4 Rc8 23. g3 Qb5 24. a4 Qc4 25. Kg2 Qc2 26. Re1 Rb8 27. Re7 Qb2?? 28. Re8 1:0.

 

    68

    B 31/01/04

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 cd 6. cd Qb6 7. Nc3 Nf6 8. d5 Nb8 9. Qe2 0-0 10. e5 Ne8 11. 0-0 a6 12. Bc4 Qd8 13. Bg5 f6 14. ef ef 15. d6 Kh8 16. Bf4 b5 17. Bb3 Bb7 18. Nd5 Nc6 19. Ne7 Na5 20. Nh4 1:0.

 

    69

    B 52/09

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Qe2 e6 6. d4 a6 7. Bd3 e5 8. a4 b6 9. 0-0 Be7 10. Bg5 0-0 11. de de 12. Bf6 Bf6 13. Rd1 Qc7 14. Bc4 Re8  15. Na3 Nf8

16. Bd5 Ra7 17. Nc4 Ne6 18. Be6 Be6 19. Rd2 g6 20. Ne3 Bd8 ...

 

    70

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. 0-0 a6 7. Bc6 dc 8. h3 0-0 9. d4 cd 10. cd Ne8 11. Rd1 Nc7 12. Nc3 h6 13. Bf4 Kh7 14. Rac1 Nb5  15. Na4 e6

16. Nc5 g5 17. Be5 f6 18. Bg3 Qe7 19. Qc2 Kh8 20. Na4 e5 ...

 

    71

    B 52/06/30

    () . ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nf6 6. Re1 Nc6 7. c3 g6 8. d4 Bg7 9. d5 Ne5 10. Ne5 de 11. a4 0-0 12. Nd2 Ne8 13. Nc4 Nd6  14. Qe2 Rac8 15. f3 Rfd8

16. Rd1 h5 17. b3 b6 18. Ra2 Qb7 19. Be3 Kh7 20. Rf1 Rf8 ...

 

    72

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Be3 e6 11. Nbd2 Nd2 12. Qd2 Be7 13. Ne1 0-0 14. Nd3 b6  15. b4 a5

16. b5 Nb4 17. Nf4 Rfc8 18. Nh5 Qb5 19. a3 Nc2 20. Rab1 Qe8 ...

 

    73

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1975)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Be3 e6 11. Ne1 h6 12. f3 Ng5 13. Nc3 Bb4 14. Rc1 0-0  15. Nd3 Be7

16. Nf4 Rfd8 17. Nh5 Nh7 18. f4 g6 19. Qg4 Kh8 20. Ng3 Rg8 ...

 

    74

    B 31/01/07

    () ()

    (, 1976)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Qb6 5. a4 Bg7 6. d4 cd 7. cd Nd4 8. Nc3 Nb5 9. ab Bc3 10. bc Qb5 11. Qd4 f6 12. c4 Qb4 13. Bd2 Qd6 14. Qd6 ed  15. Nd4! a6

16. Nb5 Rb8 17. Nd6 Kf8 18. 0-0 h5 19. Rb1 Nh6 20. Ra6 Ng4 21. f4 Ke7 22. Rb6 Rh7 23. e5 f5 24. Bb4 Kd8 25. Nb5 Ra8 26. Rg7 1:0.

 

    75

    B 31/12

    () ()

    (, 1976)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. Qe2 g6 5. c3 Bg7 6. 0-0 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Nbd2 Bf5 11. Bc6 bc 12. Nb3 f6 13. h3 a5 14. Bf4 g5  15. Bh2 a4 16. Nc5 Qc8 17. Rc1 Nc5 18. Rc5 g4 19. Nh4 gh 20. Rc6?! Qc6 ...

 

    76

    B 52/07/34

     () ()

    ( , 19741976)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd e6 9. d5 Ne5 10. Nc3 Nf3 11. Qf3 e5 12. Qd3 Be7 13. f3 0-0 14. Be3 a6  15. Rfc1 Rfc8

16. Rc2 b5 17. Rac1 b4 18. Na4 Rc2 19. Qc2 Qb5 20. Qc6 Rb8 21. Rc4 h6 22. Qb5 Rb5 23. Rc8 Kh7 24. Rc7 Ng8 25. Ra7 1:0.

 

    77

    B 31/01/02

    () ()

    ( , 19751976)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Qb6 5. a4 Bg7 6. 0-0 a6 7. Bc6 bc 8. a5 Qa7 9. d4 cd 10. cd c5 11. dc Qc5 12. Be3 Qc6 13. Nc3 Nf6 14. Rc1 Bb7  15. Bd4 Kf8

16. Nd5 1:0.

 

    78

    B 31/12

    () ()

    ( , 19751976)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd d5 8. e5 Ne4 9. 0-0 0-0 10. h3  f6 11. Nc3 Nc3 12. bc fe 13. Bc6 bc 14. Ne5 Qc7  15. Re1 c5 16. Ba3 cd 17. cd Re8 18. Qf3 Bf5 19. Qd5 e6 20. Qf3 Be5 21. Re5 Qd7 22. Bc5 Rab8 23. Rae1 Qf7 24. Qe2 Rb1 25. Rb1 Bb1 26. d5 Qc7  27. Re6 Re6 28. Qe6 Kg7 29. Bd4 Kh6

30. Qf6 1:0.

 

    79

    B 31/09

    () ()

    ( , 19751976)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. 0-0 e5 6. d3 d5 7. ed Qd5 8. Bc4 Qd7 9. Ng5 Nd8 10. Qb3 Qc7 11. Na3 a6 12. f4 Nh6 13. fe Be5  14. Nf3 Bg7 15. Bh6 Bh6

16. Rae1 Kf8 17. Bf7 Nf7 18. Ne5 Bf5 19. Nf7 Qf7 20. g4 Qb3 ...

 

    80

    B 31/12

     () ()

    ( , 19751977)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd d5 8. e5 Ne4 9. Nc3 Nc3 10. bc 0-0 11. 0-0 Na5 12. Bd3 Bg4 13. h3 Bf3  14. Qf3 Rc8 15. Bd2 Nc4

16. Bg5 h6 17. Bf4 e6 18. Rfb1 b6 19. Qg3 Rc6 20. h4 Qe7 21. Bc1 h5 22. Qh3 Rfc8 23. g4 hg 24. Qg4 Be5 25. h5 Bg7 26. hg e5 27. Bg5 Bf6 28. Bc4 Bg5 29. Bd5 1:0.

 

    81

    B 51/01/01

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Qe2 a6 6. Ba4 b5 7. Bc2 e5 8. d4 Bb7 9. 0-0 Be7 10. Rd1 Qc7 11. d5 0-0 12. Nbd2 c4 13. Nf1 Nc5  14. h3 Bc8 15. g4 Ne8

16. Ng3 g6 17. Bh6 Ng7 18. Kh2 Bd7 19. Qd2 f6 20. Rg1 Rf7 21. Rg2 Kh8 22. Rag1 Rag8 23. Ne1 Qc8 24. f4 Bd8 25. f5 g5 26. Nf3 Bb6 27. Rh1 Nd3 28. Bd3 cd

29. h4 gh 30. Nh4 1:0.

 

    82

    B 52/05/28

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. 0-0 a6 5. Bc6 bc 6. c3 g6 7. h3 Bg7 8. d4 cd 9. cd Nh6 10. Be3 f6 11. Qc1 Nf7  12. Qc6 Bd7 13. Qc2 0-0 14. Nc3 Qa5  15. Nd5?! e6

16. Qc7 Qc7 17. Nc7 Rab8 18. d5?! ed 19. Nd5 f5? 20. ef Bf5 ...

 

    83

    B 31/12

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. d4 cd 7. cd d5 8. e5 Ne4 9. 0-0 0-0 10. h3 Qb6 11. Be3 Bd7 12. Ba4 Rac8 13. Nc3 Qa5 14. Bb3 Nc3 15. bc e6

16. c4?! dc 17. Bc4 Ne7 18. Bd2 Qd8 19. Bb4 Bc6 20. Bb3 Rfe8 ...

 

    84

    B 52/07/36

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Nd8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 e5 11. Bf6 gf 12. Nbd2 Be7 13. Ne4 f5 14. Nc5 dc  15. Ne5 Qd6

16. Nc4 Qf4 17. Qe2 Qe4 18. Nd6 Bd6 19. Qb5 Kf8 20. Re4 fe ...

 

    85

    B 31/12

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. 0-0 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Nd2 Nd2 11. Bd2 Qb6 12. Bc3 Bg4 13. Bc6 bc 14. h3 Bf3  15. Qf3 f6

16. ef Rf6 17. Qg4 Rf5 18. Rae1 Qc7 19. Qe2 Re8 20. Qe6 Kh8 ...

 

    86

    B 30/06

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. Qe2 e6 5. Bc6 bc 6. e5 Nd5 7. d3 Be7 8. c4 Nc7 9. Nc3 f5 10. ef Bf6 11. Ne4 0-0 12. Nc5 d5 13. 0-0 Qd6 14. d4 Bd4 15. Nd4 Qc5

16. Be3 Qd6 17. f4 c5 18. Nf3 d4 19. Bd2 Ba6 20. b3 Rad8 ...

 

    87

    B 31/01

    () ()

    (, 1977)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Qb6 5. a4 a6 6. Bc6 Qc6 7. Qe2 Bg7 8. 0-0 Nf6 9. Re1 0-0 10. a5 d5 11. e5 Ne8 12. d4 c4 13. b3 Nc7 14. Ba3 Re8  15. Nbd2 cb

16. Nb3 Nb5 17. Bb4 Nc3 18. Bc3 Qc3 19. Nc5 Bg4 20. Qe3 Qe3 ...

 

    88

    B 30/06/33

    () . ()

    (, 1978)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. Qe2 g6 5. c3 Bg7 6. 0-0 Qb6 7. Na3 0-0 8. h3 a6 9. Bc6 Qc6 10. Re1 d6 11. d4 b6 12. Bg5 Bb7 13. Rd1 Rfe8 14. Nc4 h6  15. Bc1 Rac8 16. e5 Nd5 17. e6 f5 18. dc Qc5 19. Na3 Qc6 20. Nc2 Qc4 ...

 

    89

    B 52/09/43

    () ()

    (, 1978)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. d4 cd 5. Qd4 e5 6. Qd1 Nf6 7. Nc3 h6 8. 0-0 Be7 9. Nh4! a6 10. Bd7 Bd7 11. Nf5 Bf5 12. ef d5 13. Re1 e4 14. Be3 0-0 15. Bd4 Qa5

16. Qd2 Qb4 17. a3 Qc4 18. b3 Qc8 19. Bf6 Bf6 20. Nd5 Qf5 ...

 

    90

    B 52/07/34

    () ()

    (, 1978)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ng8 10. Nc3 e6 11. Ne2 Nge7 12. Ng3 Nf5 13. Nf5 ef 14. Qd3 Be7 15. Bg5 Bg5

16. Ng5 0-0 17. Rfe1 Rfe8 18. Re2 h6 19. Nh3 g5 20. f4 g4 21. Nf2 Rac8 1/2:1/2.

 

    91

    B 51/05/27

    () ()

    (, 1978)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. c3 Nf6 5. Qe2 a6 6. Bc6 bc 7. 0-0 a5 8. Rd1 Ba6 9. Qe3 e6 10. d4 d5 11. e5 Nd7 12. Nbd2 h6 13. Nf1 cd 14. cd c5  15. Ng3 g6 16. b3 a4

17. Bb2 Qb6 18. h4 c4 19. bc Qb2 20. cd Qb7 ...

 

    92

    B 31/01

    () ()

    (, 1978)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qb6 6. a4 cd 7. cd Nd4 8. Nc3 Nf3 9. Qf3 e6 10. Be3 Qa5 11. 0-0 a6 12. Bc5?! Bc3 13. bc ab 14. ab Qa1 15. Qg3! Ne7??

16. Qd6 0-0 17. Qe7 1:0.

 

    93

    B 31/01

    () ()

    (, 1978)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qb6 6. a4 cd 7. cd Nd4 8. Nc3 e6 9. Be3 Nf3 10. Qf3 Qa5 11. Bc5?! a6 12. 0-0! Bc3 13. bc ab 14. ab Qa1 15. Qg3! Qa3?

16. Ba3 Ra3 17. Qd6 Ra8 18. f4 Nf6 19. Qe5 0-0 20. Qf6 d5 ...

 

    94

    B 52/07/34

    () ()

    ( , 19751977)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd e5 9. Nc3 Rc8 10. d5 Na5 11. Qd3 Be7 12. Nd2 Qc7 13. Nb5 Qb6 14. b4 a6 15. Nd6 Bd6

16. ba 0-0 17. ab 1:0.

 

    95

    B 52/06/29

    () ()

    (, 1979)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 d5 7. ed Qd5 8. d4 e6 9. Qa4 Nf6 10. c4 Qd7 11. dc Bc5 12. Nc3 0-0 13. Bg5 Be7 14. Rad1 Qc7 15. Nb5 Qb8

16. c5 Ne5 17. Qf4 Nf3 18. Qf3 Qe5 19. Bf6 Bf6 20. b4 b6 21. Rfe1 Qb2 22. a3 bc 23. Re2 Qe2 24. Qe2 cb 25. ab a5 26. ba Ra5 27. g3 g6 28. Rd7 h5 29. Rb7 Rd8

30. Qf3 Kg7 31. Qc6 1:0.

 

    96

    B 51/05/29

    () ()

    ( , 19771979)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. 0-0 Bg4 5. c3 Nf6 6. Re1 Qb6 7. Ba4 Qa6 8. d4 b5 9. Bc2 e6 10. e5 Nd7 11. ed Bd6 12. d5 Nce5 13. Be4 0-0-0 14. de fe  15. h3 Bh5

16. Nbd2 Nf6 17. Qc2 Ne4 18. Ne5 Be5 19. Ne4 Bb8 20. Be3 Rd5  21. a4 Qb7 22. ab Qc7 23. Ng3 Bg6 24. Qa4 Bd3 25. c4 Re5 26. f4 Rg5  27. Qa6 Kd8 28. Bd2 1:0.

 

    97

    B 30/06/32

    () ()

    (, 1980)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. Qe2 e5 5. 0-0 Qc7 6. c3 a6 7. Bc6 dc 8. d4 cd 9. cd ed 10. Nd4 Bc5 11. Nf5 0-0 12. Nc3 Bf5 13. ef h6 14. Qf3 Qe5  15. Bd2 Rad8

16. Rfe1 Qd6 17. Rad1 Rfe8 18. Re8 Re8 19. g4 Qd4 20. h3 Qb4 ...

 

     98

    B 30/13/74

    () ()

    (, 1980)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. 0-0 Nge7 5. c3 a6 6. Ba4 b5 7. Bc2 d5 8. d4 cd 9. Nd4 Nd4 10. cd de 11. Be4 Nd5 12. Qf3 Bb7 13. Nc3 Qd7 14. Nd5 Bd5  15. Bd5 Qd5

16. Qd5 ed 17. Re1 Kd7 18. Re5 Re8 19. Rd5 Kc6 20. Re5 Bd6 ...

 

    99

    B 52/08/41

    () ()

    ( , 19781980)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Ne5 9. Ne5 de 10. Re1 Nd6 11. Re5 g6 12. Re2 Bg7 13. Bg5 Nf5 14. Nd2 h6  15. Bf4 0-0

16. Nf3 Rad8 17. Rd2 Nd6 18. Qe2 Qf5 19. Bd6 ed 20. Re1 Qd7 ...

 

    100

    B 52/07/36

    () ()

    (, 1982)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Nd8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 e6 11. Bf6 gf 12. c4 Be7 13. Nc3 0-0 14. Ne4 f5 15. Nfg5 Bg5

16. Ng5 h6 17. Qh5 Kg7 18. Re3 Rh8 19. Rg3 Kf8 20. Rae1 e5 ...

 

    101

    B 31/15/95

    () ()

    ( , 19801982)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. 0-0? g6 5. Re1 Bg7 6. c3 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Bc6 bc 11. Nbd2 c5 12. Ne4 de 13. Re4 Bb7 14. Rh4 Qd5 15. Be3 Bc6

16. dc Qd1 17. Rd1 Bf3 18. gf Be5 19. b4 f5 20. Rd5 Bf6 21. Rc4 g5 22. c6 f4 23. Bd4 Rfc8 24. Bf6 ef 25. Rd7 h5 26. b5 1:0.

 

    102

    B 30/03/14

    () ()

    ( , 19801983)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Qb6 4. a4 e6 5. 0-0 a6 6. Bc6 Qc6 7. Re1 Nf6 8. e5 Nd5 9. c4 Nb4 10. d3 b6 11. Nc3 Bb7 12. Ne4 h6 13. Bf4 Be7 14. b3 0-0-0 15. a5 f5 16. ef gf 17. d4 Rde8 18. ab Rhg8 19. Bg3 d6 20. dc dc 21. Qd2 Rg4 22. Rad1 Re4 23. Re4 Rd8 24. R4e2 Rd2 25. Red2 Qe8 26. Nh4 1/2:1/2.

 

    103

    B 52/07/36

    () ()

    (, 1984)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Nd8 9. Re1 Nf6 10. Bg5 e6 11. Bf6 gf 12. Nh4 h5 13. Nd2 Be7 14. Ne4 e5 15. Qf3 Rg8

16. Nf5 Rg4 17. Ne7 Rf4 18. Qf4 1:0.

 

    104

    B 31/01/02

    () ()

    (, 1984)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 a6 6. Bc6 dc 7. h3 Bg7 8. 0-0 0-0 9. d4 cd 10. cd Qc7 11. Nc3 h6 12. Be3 Be6 13. Rac1 Qa5 14. Ne5 Nd7 15. f4 Ne5

16. de Bd7 17. Rfd1 Rfd8 18. Qf2 Be8 19. Bb6 Rd1 20. Rd1 Qb4 21. Bc5 Qc4 22. Be7 Qe6 23. Bd6 Rd8 24. Qb6 Qc8 25. Rd4 Bd7 26. Rb4 c5 27. Rc4 Bh3 28. gh Rd6

29. Qd6 1:0.

 

    105

    B 30/02

    () ()

    (, 1985)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e5 4. 0-0 d6 5. h3 Nf6 6. Re1 Qb6 7. a4 Be7 8. c3 0-0 9. Na3 Be6 10. d3 Na5 11. Nc4 Nc4 12. Bc4 Nd7 13. Nd2 Qc6 14. Qb3 Bc4 15. Nc4 d5

16. Ne3 de 17. Nd5 Bd6 18. de c4 19. Qb5 Rfc8 20. Qc6 Rc6 ...

 

    106

    B 51/01/01

    () ()

    ( , 19841985)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Qe2 a6 6. Ba4 b5 7. Bc2 e5 8. 0-0 g6 9. d4 Bg7 10. Rd1 Qc7 11. a4 ba 12. de de 13. Ba4 Bb7 14. Bd7 Nd7 15. c4 0-0

16. Nc3 Rae8 17. Qd3 Bc8 18. Qd6 Qb7 19. Nd5 Re6 20. Qc7 Qc7 21. Nc7 Rc6 22. Nd5 Re8 23. Nd2 Bf6 24. Nb3 Bd8 25. Be3 f5 26. f3 f4 27. Bf2 g5 28. Rd3 Kf7

29. Rad1 Be7 30. Ne7 Re7 31. Rd5 g4 32. Bh4 Nf6 33. Rc5 Rc5 34. Nc5 Rc7 35. Nd3 Ke6 36. b3 gf 37. gf Nd7 38. Bf2 Nb8 39. Bb6 Rc6 40. c5 1:0.

 

    107

    B 51/01/01

    () ()

    ( , 19841985)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nd7 4. c3 Nf6 5. Qe2 a6 6. Ba4 e5 7. d4 Qa5 8. Bd7 Nd7 9. de Ne5 10. Ne5 de 11. Nd2 Be6 12. Nc4 Qc7 13. a4 Be7  14. 0-0 0-0 15. Ne3 c4

16. Nf5 Rfd8 17. Ne7 Qe7 18. f4 ef 19. Bf4 Rd3 1/2:1/2.

 

    108

    B 51/05/29

    () . ()

    ( , 19841986)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. 0-0 Bg4 5. c3 Nf6 6. d4 cd 7. cd a6 8. Bc6 bc 9. Nc3 e6 10. h3 Bh5 11. Qa4 Qd7 12. Nd2 d5 13. e5 Ng8 14. Nb3 Bg6 15. Qa5 Be7

16. Na4 Bd8 17. Qc3 h6 18. Na5 Ne7 19. Nc5 Ba5 20. Qa5 Qd8 21. Qa4 0-0 22. Be3 Ra7 23. Rfc1 Qb6 24. b3 Rb8 25. Qa3 Qd8 26. Rc3 a5 27. Qc1 Rb4 28. g4 Kh7

29. Qd2 Rb8 30. Kh2 Ng8 31. Rg1 Kh8 32. f3 Qe7 33. Na4 Ra6 34. Rgc1 Rc8 35. Bf2 Bh7 36. Kg2 Qb4 37. Qe2 Ra7 38. Rc6 Rc6 39. Rc6 Qb8 40. Qd2 1:0.

 

    109

    B 32/15/95

    () ()

    ( , 19841986)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. c3 Nf6 6. Re1 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. Bc6 bc 11. Nbd2 Nd2 12. Nd2 f6 13. f4 c5 14. dc fe  15. fe Qc7 16. Nb3 e6

17. Qd4 Rf5 18. Bf4 a5 19. Qe3 Rb8 20. Rac1 Rf7  21. Rc2 Bf8 22. Rec1 Bg7 23. Nd4 Rf4 24. Qf4 Be5 25. Qh4 Bf4 26. Rf1 1:0.

 

    110

    B 51/06/40

    () ()

    ( , 19841987)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. 0-0 Bd7 5. c3 Nf6 6. Re1 a6 7. Ba4 b5 8. Bc2 e5 9. d4 cd 10. cd Bg4 11. d5 Nd4 12. Nbd2 Be7 13. Bd3 0-0 14. h3 Nf3 15. Nf3 Bd7

16. Be3 Ne8 17. Nd2 g6 18. a4 f5 19. f3 Bh4 20. Rf1 f4 21. Bf2 ba 22. Bc2 Nc7 23. Ba4 Nb5 24. Qe1 g5 25. Nc4 Rb8 26. Qd2 h5 27. Bd1 Rf7 28. Ra6 g4 29. fg hg

30. hg Rh7 31. Qe1 Qg5 32. Bh4 Rh4 33. Nd3 Nd4 34. Rd6 Bg4 35. Qh4 Qh4 36. Rg6 Kf7 37. Rg4 Qh8 38. Nc4 Kf6 39. Rg3 Qc8 40. Ne3 Qc5 41. Ng4 [ 1/2:1/2].

 

    111

    B 51/12

    () ()

    ( , 19841987)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. Qe2 Bg7 6. 0-0 0-0 7. d4 cd 8. cd d5 9. e5 Ne4 10. h3 f6 11. ef ef 12. Nc3 Nc3 13. bc Re8 14. Qd1 a6  15. Bc6 bc 16. Qa4 Qb6

17. Bf4 Qb5 18. Qa3 Qb7 19. Nd2 Rad8 20. Bd6 Qd7 21. Be7 Bf8 22. Bf8 Rf8 23. Nb3 Rfe8 24. Nc5 Qd6 25. Qa6 Ra8 26. Re8 Re8  27. a4 [ 1:0.]

 

    112

    B 52/06/40

    () ()

    ( , 19841987)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Nc6 4. 0-0 Bd7 5. Re1 Nf6 6. c3 a6 7. Ba4 c4 8. d4 cd 9. Qd3 Ne5 10. Ne5 Ba4 11. Nf7 Kf7 12. Qc4 d5 13. Qa4 Ne4 14. Nd2 Nd2 15. Bd2 e6

16. Qg4 Qf6 17. Re3 h5 18. Qh3 Qg6 19. Rae1 Re8 20. c4 d4 21. Re4 Bc5 22. b4 Bb6 23. c5 Bc7 24. Rd4 Rd8 25. Rde4 Rhe8 26. Bc3 Rd5 27. Qe3 1:0.

 

    113

    B 31/01

    () ()

    (, 1988)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 Qb6 6. a4 cd 7. cd a6 8. Bc6 dc 9. a5 Qc7 10. h3 Nf6 11. Nc3 Be6 12. 0-0 Bc4 13. Re1 0-0 14. Qc2 Nd7 15. b3 Bb5

16. Ba3 Rfe8 17. e5 Rac8 18. Ne4 Nf8 19. Nc5 Rcd8 20. Bb4 Rd5 ...

 

    114

    B 31/13/79

    () ()

    (, 1988)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Nf6 5. e5 Nd5 6. 0-0 Bg7 7. d4 cd 8. cd 0-0 9. Nc3 Nc3 10. bc d6 11. Bc6 bc 12. Bf4 Bg4 13. ed ed 14. h3 Bf5  15. Qa4 Qc7

16. Qa3 Rfd8 17. Rfe1 c5 18. Re3 Qc6 19. Rae1 Be6 20. Bg5 Rd7 21. Rd1 Rc8 22. Bf4 1/2:1/2.

 

    115

    B 51/15/90

    () ()

    ( , 19841989)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. c3 Nf6 6. Re1 a6 7. Bc6 dc 8. h3 0-0 9. d4 cd 10. cd Nd7 11. Nc3 c5 12. Be3 cd 13. Bd4 Nb6 14. Bg7 Kg7 15. Nd5 Nd5

16. ed Re8 17. Qd4 Kg8 18. Rad1 Bd7 19. Ng5 h6 20. Ne4 b6 ...

 

    116

    B 31/09/52

    () ()

    ( , 19841989)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. 0-0 Bg7 5. c3 e5 6. d3 a6 7. Bc6 dc 8. Be3 b6 9. a4 a5 10. Na3 Ba6 11. Nc4 Qc7 12. b4 Bc4 13. dc cb 14. cb Nf6 15. Qc2 0-0 16. c5 bc

17. Bc5 Rfc8 18. ba Qa5 19. Rfb1 Nd7 20. Bb4 Qc7 ...

 

    117

    B 52/06/18

    () ()

    ( , 19841989)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. Qe2 e6 8. a3 Be7 9. b4 0-0 10. d3 b5 11. Rd1 Rfd8 12. Nbd2 Qc7 13. Bb2 d5 14. bc Bc5  15. e5 Nd7

16. d4 Be7 17. a4 a6 18. Rdb1 b4 19. Rdc1 Rdc8 20. c4 dc ...

 

    118

    B 30/02

    () ()

    (, 1990)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bc6 dc 5. h3 g6 6. 0-0 Bg7 7. d3 Qc7 8. a4 a5 9. Nbd2 b6 10. Re1 e5 11. Nc4 Ne7 12. b3 0-0 13. Bb2 f6 14. Qd2 Be6 15. Re2 Rfd8

16. Qe3 Rd7 17. Nh2 Rad8 18. Rf1 g5 19. Nf3 Ng6 20. R2e1 h5 ...

 

    119

    B 52/08

    () ()

    (, 1992; )

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Ne5 9. Ne5 de 10. Re1 Nd6 11. Re5 g6 12. Re1 Bg7 13. Bg5?!.

    [ECO: 13. Na3 0-0 14. Bf4 Rad8 15. Qf3 +/=.]

    13... Nf5 14. Qd2.

    [14. d6 0-0-0 15. Qd5; 14... 0-0, e6, e5.]

    14... h6 15. Bf4 Rd8 16. c4 b5 17. Na3?.

    [17. cb cb 18. Rd1 Nd4 19. d6 +/=]

    17... b4! [/+] 18. Nb1.

    [18. Nb5?! Rc8 19. d6 g5 20. Bc7 Rc8 /+.]

    18... 0-0 19. a3 Nd4 20. Qd3 e6?! ...

 

    120

    B 31/01/04

    () ()

    (, 1992; )

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. c3 Bg7 5. d4 cd 6. cd a6 7. Bc6 dc 8. h3 c5 9. dc Qa5 10. Bd2 Qc5 11. Nc3 Nf6 12. Rc1 Qh5? 13. e5 Ng4 14. Nd5 Be5 15. Nb6 Bb2

16. Na8.

    [good so 16. Qa4 and 17. Rc8 or Na8.]

    16... Bc1 17. Nc7 Kf8 18. Qc1 Kg7 19. 0-0?.

    [19. Ke2! > g4 +.]

    19... Nf6 20. Re1 1:0.

 

    121

    B 52/08

    () ()

    ( , 19911993)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 Ne4 8. d5 Ne5 9. Ne5 de 10. Re1 Nd6 11. Re5 0-0-0 12. Na3 g6 13. Bf4 Bg7 14. Re2 Rhe8 15. Qe1 Nf5 16. Rd1 e6 17. d6 Kb8 18. Nc4 f6 19. Ne3 1/2:1/2.

 

    122

    B 51/07

    () ()

    ( , 19911993)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. 0-0 Bd7 5. c3 Nf6 6. Re1 a6 7. Bf1 Bg4 8. d4 cd 9. cd d5 10. e5 Nd7 11. Be3 e6 12. h3 Bf3 13. Qf3 Be7 14. Qg4 g6  15. Nc3 Qb6

16. Rab1 h5 17. Qd1 Rc8 18. Qd2 Na5 19. Rec1 Nc4 20. Bc4 Rc4 21. b3 (stop game) 1:0.

 

    123

    B 52/06/29

    () ()

    ( , 19911993)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 d5 7. ed Qd5 8. d4 0-0-0 9. Qa4 e6 10. Be3 Nf6 11. dc Bc5 12. Bc5 Qc5 13. b4 Qb6 14. Nbd2 Kb8 15. Rab1 Nd5 16. Rfc1 Qc7 17. c4 ...

 

    124

    B 30/02

    () ()

    ( , 19911993)

    1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bc6 dc 5. h3 e5 6. d3 f6 7. a4 Be6 8. a5 Qd7 9. Be3 Bd6 10. b3 ...

 

    125

    B 52/07

    () ()

    ( , 19911993)

    1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5 Bd7 4. Bd7 Qd7 5. 0-0 Nc6 6. c3 Nf6 7. d4 cd 8. cd Ne4 9. d5 Ne5 10. Ne5 de 11. Re1 Nf6 12. Re5 Qd6 13. Bf4 Nd7 14. Re4 e5 15. Qa4 ...